Biz hakda

wqf

Kompaniýanyň tertibi

HOGUO, Şençzhenen Velixon Electronics Co., Ltd, on ýyldan gowrak taryhy bolan R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän kompaniýalaryň giňişleýin toparydyr.HOGUO, esasanam täze energiýa amaly çözgütleri, ykjam terminal enjamlary, IT ulgamy integrasiýasy ýaly tehnologiýalary we estetikany ajaýyp birleşdirýän önümler bilen dünýäni üpjün etmegi maksat edinýär we dünýäde meşhur tehnologiýa kompaniýalary we operatorlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy. senagaty.

Misson

Ilki bilen hiliň üstünde dur, ykjam enjam esbaplarynyň dizaýnyna, öndürilmegine, marketingine we satuwyna üns ber, amaly we ygtybarly önümleri döred, adamlaryň durmuşyna ajaýyp tejribe goş.

Esasy gymmatlyklar

Uzak möhletli, ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlygy gurmak HOGUO-nyň esasy gymmatlyklaryndan biridir we hyzmatdaşlygyň dowamynda jogapkärçiligi, ynamy we özara ösüşi hemişe ýatda saklaýarys.

Görüş

Bu söwda markasy ilki bilen hil ýörelgesine eýerer we adamlaryň täze durmuş ýörelgelerine wepaly marka bolmagyny dowam etdirer.HOGUO hemme ýerde gülläp öser we gözelligi daş-töwerege ýaýradar.

Korporatiw hyzmatdaşlyk

Korporatiw hyzmatdaşlyk: HOGUO iň köp satylan sarp ediji elektronika markalarynyň biri hökmünde gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw ýygyndysy.Ulanyjylara amaly we howpsuzlyk önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris, şonuň üçin her ykjam terminal önüminde HOGUO bolar, bu siziň bilen bilelikde amala aşyrmagy umyt edýäris.

Innowasiýa

HOGUO markasy täze we innowasiýa önümlerine we täsin marka pikirleniş aňyna bil baglaýar.Marka maksady bilen howpsuzlyk we amaly, has ygtybarly, has amaly täze durmuş tejribesini döretmegi maksat edinýär.Asyl aňyň "aň rahatlygy üçin hil, tehnologiýa merkezi" diýen ýörelgä eýerýäris.Adamlaryň durmuşyna has gowy tejribe goşmak üçin amaly we ygtybarly önümleri döretmäge dowam ediň.

DSCF6631

Biziň markamyz

Marka güýji:HOGUO zawod önümçilik ussahanasynyň 6000 inedördül metrden gowrak meýdany bar, on ýyldan gowrak wagt bäri tehnologiýa gözlegleri we ösüşi kämilleşdirmek we önümçiligi dolandyrmak optimizasiýasy üçin köp serişde goýmagy dowam etdirýär, halkara ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, IAF halkara akkreditasiýasy we CNAS milli laýyklygy baha bermek akkreditasiýasy we beýleki hormatlar.Ajaýyp önümçilik we hil gözegçilik ulgamynyň kömegi bilen HOGUO-nyň önümleri 3C, CB, CE, UL, FCC, KC, PSE, BIS we beýleki hünär howpsuzlygy şahadatnamalaryndan geçip biler.
Bu aralykda, HOGUO dünýäniň 60+ ýurdunda we sebitlerinde güýçli awtonom satuw ulgamy bar.6 el bilen akym liniýasy, 4 awtomatlaşdyrylan akym liniýasy we 6 awtomatlaşdyrylan gaplama akym liniýasy bilen aýda 1 million + PCS önüm çykaryp bileris.

t0173cf96dd6b1376ca

HOGUO-ny esaslandyryjy jenap He dogduk şäheri Hytaýyň Fujian şäherindäki kiçijik obada.Ak diwarlar we gara plitkalar, çuň meýdançalar, güýçli we ýönekeý balykçylyk şäherçesi we deňiz suwunyň ysy bilen jenap ulalan ýeri.Obanyň elmydama görnüşi, üýtgeşmeleriň we üýtgeşmeleriň suraty bolup, ajaýyp.Obanyň girelgesindäki uzyn daş ýoluň soňunda miras ähmiýeti bolan kiçijik bir dünýä bar, bu ýerde kaşaň şahalary bolan gyzyl miweli agaç bar.Oba ýaşulularynyň pikiriçe, bu agaç 100 ýyldan gowrak, bu oba çagalarynyň bagtly çagalygy we baý bolmak üçin oba ýaşaýjylarynyň ýönekeý zähmetine şaýat boldy.Bu gyzyl miweli agaç üýtgeýän döwrüň üýtgemelerini başdan geçirdi we tutuş obanyň ýönekeý halk ýollaryny miras aldy.Her ýyl başdan geçirýän taýfunlara we tupanlara garamazdan, henizem miwe we ruh bermegini dowam etdirýär.Miwesini dadyp gören her bir oba adamsy nesilden-nesle geçýän ruhy bilen ýokaşdy.

Her ýazda, iki sany ulularyň tutup bilýän gyzyl miweli agajy, ownuk ak güllerden doly.Armutdan has kiçi, mämişi güllerinden has näzik, bir-birine ýakyn tertipde, şahalardan doly.Elmydama bahar şemaly bilgeşleýin sarsýar, kiçijik gül, aşak ýüzýär.Göz obýektiw bolsa, bu gyzyl miweli agaç obanyň ýaşaýjylarynyň ýüreginde iň owadan surata öwrüler.

t0173cf96dd6b1376ca
t0173cf96dd6b1376ca

Tomusyň ortalarynda obadaky çagalar üçin iň bagtly pursat.Bu gezek gyzyl miweli agaç şahalary, gyzyl miwe ýaly ownuk, gyzyl gyzyl miweler bilen asylýar, şahada asylan kiçijik çyra ýaly agyr, şeýle bir ýakymly gyzyl miwe.Kellesi uly bolmasa-da, miwesi dykyz, agaç şahalaryna birneme egilen gaty.Bu gezek çagalaryň dürli paýhasyny görkezip, özüne çekiji gyzyl miwe hoşboý ysynyň ysy, mümkin boldugyça beýiklige bökmek, miwäni almaga synanyşmak üçin şahany süýräp bilmekdir.Süýji we turş gyzyl miweler, täze we şireli, ysgynsyz we elini almak üçin elhenç ýagdaýda çagalara iň rahatlandyryjydyr.Oba adamlary gyzyl miweli agaçdan geçip, bir günlük işinden gaýdyp gelenlerinde, miweleri ýygnaýan çagalara hem goşular, çagalaryň bagtly görnüşine tomaşa eder, iň ýönekeýini iýmek hem iň lezzetli, ýöne ähli ýadawlygy ýok etmekdir.

Gyzyl miweli agaç obadaky birnäçe nesil çagalaryň şatlygyny we ýatlamalaryny göterýär.Wagt uçýar, ýyllar geçýär, ýöne miweli agaç miwe bermegini dowam etdirýär, ýöne oba şäherleşme reformasynda diňe oba ýerlerinde galan garrylar titreýär, gyzyl miweler ýyl-ýyldan göterilýär we ýykylýar. toprak ýyl-ýyldan iýmit hökmünde.Jenap ulalansoň, dogduk şäherini terk edip, daşynda öz işine başlady.Jenap HOGUO-ny markanyň ady hökmünde kabul etmegi ýüregine düwdi we ýele we ýagyşa garşy durýan, hil we yhlas bilen ýapyşýan gyzyl miwe agajynyň ruhy bilen önüm öndürmegi talap etdi.Ygtybarly, ygtybarly, çydamly, ýangyna garşy önümçiligiň, üznüksiz täzeligiň esasy ýörelgelerine eýeriň, miweli agajyň ruhuny öňe sürüň, birinji derejeli hiline eýeriň, her bir ulanyjynyň rahatlyk ugruna öwrüliň.

t0173cf96dd6b1376ca