Habarlar

 • Dizaýn üçin goşmaça nokatlar

  "Face" bu döwürde daşky görnüş dizaýny önümiň bahasyna täsir edýän faktor bolýar we zarýad berijiler hem muňa ýol bermeýär.Bir tarapdan, galiý nitrid gara tehnologiýasy bolan käbir zarýad berijiler şol bir güýji saklap bilýärler, ses has ykjam gysylýar, käbirleri u ...
  Koprak oka
 • Dürli laýyklyk

  Häzirki wagtda esasy öýjükli telefon öndürijileriniň hemmesiniň çalt zarýad beriş protokollary bar we belli bir çalt zarýad beriş protokolyna laýyk gelýändigi ýa-da zarýad berijiniň telefona dogry zarýad berip biljekdigini kesgitlemekde esasy faktor bolup durýar.Has çalt zarýad beriş protokollary ...
  Koprak oka
 • Şol bir zarýad beriş güýji, bahanyň tapawudy näme üçin beýle uly?

  "Näme üçin şol bir 2.4A zarýad beriji, bazarda dürli bahalar peýda bolar?"Jübi telefonlaryny we kompýuter güýçlendirijilerini satyn alan köp dostumyň şeýle şübhe döredendigine ynanýaryn.Zarýad berijiniň şol bir funksiýasyna meňzeýän baha köplenç tapawut dünýäsidir.Şonuň üçin w ...
  Koprak oka
 • Näme üçin 100-240V giňlikdäki woltly güýçlendirijini saýlamaly?

  Gündelik durmuşymyzda, käwagt elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň iň ýokary derejesi sebäpli, kämahal elektrik üpjünçiliginiň näsazlygy bilen baglanyşykly mesele ýüze çyksa, elektrik enjamlarynyň durnukly işlemegine täsir etjek naprýatageeniýe durnuksyzlygy käwagt ýüze çykýar we çynlakaý ýagdaýda .. .
  Koprak oka
 • Zarýad berijini nädip ýangyn geçirmeli?

  Adamlar jübi telefonlaryny ýygy-ýygydan ulanýarlar, ýygy-ýygydan zarýad alýarlar we köplenç zarýad bermeýän wagty amatly bolar ýaly zarýad berijini aýyrmaýarlar.Zarýad beriji enjamyň gyzmagyny dowam etdirer, materialyň garramagyny çaltlaşdyrar we ahyrsoňy öz-özünden ýanar ...
  Koprak oka