Şol bir zarýad beriş güýji, bahanyň tapawudy näme üçin beýle uly?

"Näme üçin şol bir 2.4A zarýad beriji, bazarda dürli bahalar peýda bolar?"
Jübi telefonlaryny we kompýuter güýçlendirijilerini satyn alan köp dostumyň şeýle şübhe döredendigine ynanýaryn.Zarýad berijiniň şol bir funksiýasyna meňzeýän baha köplenç tapawut dünýäsidir.Onda näme üçin beýle bolýar?Bahanyň tapawudy nirede?Zarýad beriji saýlanda nämä üns bermeli?Bu gün men siziň üçin bu syry çözerin.

1 Marka baýragy
Bazardaky zarýad berijileri üç kategoriýa bölüp bolar: asyl, üçünji tarap markalary, dürli markalar.Umuman aýdanyňda, derejäniň bahasyna görä, asyl> üçünji tarap markalary> dürli markalar.
Esasy bölekleri satyn almakda asyl zarýad beriji adatça geler, ýöne “Apple” ýaly ibermeýän käbir markalar bar we marka premium faktory sebäpli satyn alsaňyz bahasy adatça ýokary bolýar.
Üçünji tarap markalary professional sanly markalar tarapyndan öndürilen önümler, stili asyl nusgasyndan has dürli-dürli, bahasy hem has arzan, köp sarp edijiniň islegine öwrülýär.Şeýle-de bolsa, üçünji tarap markalarynyň hili hem ýokary we pes, uly öndürijiler, has ygtybarly önümlerde abraýly sertifikat bermek arkaly.
Zarýad beriji, hemme ýerde zarýad beriji ýol ýakasyndaky dükanlar, haýsysynyň öndürilendigini bilmeýärsiňiz, bu önümler köplenç material çukur ýa-da gödek ussatlyk we howpsuzlyk howplary sebäpli bolýar, saýlamak maslahat berilmeýär.

2. Dürli materiallar we ussatlyk
Zarýad berijä kiçijik bir zat seretmäň, içerki zynjyr dizaýny, materiallar we ussatlyk dizaýny, gaty ünsli.Qualityokary hilli zarýad berijiler, doly, gowy öndürilen materiallaryň içki gurluşy, çykdajy tebigy ýagdaýda ýokary bolýar.Çykdajylary azaltmak üçin pes hilli zarýad berijiler köplenç transformatorlarda, simlerde, kondensatorlarda we induktorlarda kiçelýär.
Mysal üçin, içerki transformator, ýokary hilli zarýad berijiler esasan gowy geçirijiligi, ýokary tok göterijilik ukybyny, arassa mis materialyň ýylylyk durnuklylygyny ulanarlar we dürli zarýad berijiler köplenç mis örtükli alýumin material, pes geçirijilik, ýylylyk durnuklylygy gowşak.

Anotherene bir mysal, çap tagtasy, ýokary hilli zarýad berijiler ýokary temperatura, ýangyna garşy, şoka çydamly PCB çap edilen elektron tagtalaryny ulanar, dürli zarýad berijiler köplenç galyňlygy, ýangyjy we döwmek aňsat, zynjyryň ýitgisi ýokary aýna süýümli PCB tagtasydyr .Uzak möhletleýin ulanmak, telefonyň batareýasyna zeper ýetirip, hatda öz-özünden ýanmagyna, syzmagyna we beýleki howpsuzlyk hadysalaryna sebäp bolup biler.

3. Interfeýsleriň sany başga
Köplenç ulanylýan ýeke portly zarýad berijilerden başga-da, köp ulanyjy köp portly zarýad berijileri hem ulanýar.
Köp portly zarýad berijileriň artykmaçlygy, şol bir wagtyň özünde birnäçe enjamy zarýad almaly bolanyňyzda, ýöne diňe bir zarýad beriji ýa-da wilka birnäçe zarýad berijini ýerleşdirip bilmeýär, ýerine ýetirilen şertnamany ulanyň.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry