Dizaýn üçin goşmaça nokatlar

"Face" bu döwürde daşky görnüş dizaýny önümiň bahasyna täsir edýän faktor bolýar we zarýad berijiler hem muňa ýol bermeýär.

Bir tarapdan, galliý nitrid gara tehnologiýasy bolan käbir zarýad berijiler şol bir güýji saklap bilýärler, göwrümi has ykjam gysylýar, käbirleri bukulýan pin dizaýnyny hem ulanýarlar, göterip bilmekde belli bir artykmaçlyklary bar, tebigy ýagdaýda goşmaça.
Garaz, ýokardakylar size şu gün zarýad beriji barada azajyk bilim bermekdir.Ahyrynda hemmäňizden soramak isleýärin, güýçlendiriji satyn alanyňyzda näme göz öňünde tutarsyňyz?


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry